POLITIKA PRIVATNOSTI
U primeni od: 24. avgusta 2019. godine

Zepterme („Zepterme“, „mi“ ili „naš“) posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje prikuplja od posetilaca
svog website-a www.zepterme.rs i preko društvenih mreža.

Cilj ove Politike privatnosti je da Vam pruži informacije o podacima koje od Vas prikupljamo, svrsi u koju
ih obrađujemo, i pravnom osnovu po kome to činimo. Iz ove Politike privatnosti možete saznati i sa kim
možemo da delimo Vaše podatke o ličnosti, koliko dugo ih zadržavamo, i koja Vam prava pripadaju po
Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018), uključujući i njegove eventualne
kasnije delimične ili sveobuhvatne izmene ili dopune („Zakon“).

Vrste podataka koje prikupljamo
Putem obrasca za kontakt na svom website-u, Zepterme prikuplja sledeće podatke o Vama: Vaše ime i
prezime; adresu Vaše e-pošte; broj telefona; naslov poruke koju želite da ostavite; i sadržinu Vaše
poruke. Sve navedene podatke dajete dobrovoljno, ukoliko želite da stupite u kontakt sa nama. Osim
ovih podataka prikupljamo i podatke koje odlučite da podelite sa nama posredstvom društvenih mreža
(Facebook i Instagram). Takođe, kada pristupite našem website-u, imamo mogućnost da saznamo IP
adresu Vašeg uređaja.

Zašto su nam potrebni Vaši podaci
Podatke koje unesete u obrazac za kontakt na našem website-u, i koje nam dostavite preko društvenih
mreža, koristimo u skladu sa Zakonom, kako bismo odgovorili na Vaše sugestije i na pitanja koja nam
postavljate. To činimo radi održavanja kontakata sa licima zainteresovanim za kupovinu naših stanova,
zakazivanja sastanaka, i razmene informacija potrebnih za zaključenje kupoprodajnih ugovora. Pravni
osnov za obradu je preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja
ugovora.

Sa kim možemo da delimo Vaše podatke
Podatke koje nam dostavite možemo da delimo sa našim pružaocima usluga. Takođe, podatke možemo
da predamo pravnom sledbeniku kompanije Zepterme, kao i drugim subjektima u vezi sa statusnim
promenama kompanije (npr. potencijalnom kupcu kompanije). Podatke možemo učiniti dostupnim na
zahtev suda ili drugog državnog organa, kao i u drugim slučajevima kada je to propisano zakonom.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke
Vaše podatke čuvamo onoliko koliko je potrebno da odgovorimo na Vaša pitanja i sugestije, kao i da
nastavimo komunikaciju sa Vama ukoliko je to potrebno radi zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Vaša prava
Prema Zakonu, imate sledeća prava u vezi sa obradom Vaših podataka:

Pravo na pristup podacima – imate pravo da od nas zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo Vaše
podatke, informacije o svim aspektima obrade Vaših podataka (kao što su vrste podataka, svrha obrade,
rok čuvanja podataka i dr.), kao i kopiju Vaših podataka;

Pravo na ispravku i dopunu podataka – imate pravo da zahtevate da ispravimo Vaše podatke kada su oni
netačni, kao i da dopunimo one podatke koji su nepotpuni;

Pravo na brisanje podataka – kada Vaši podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe za koju smo ih
prikupili, kao i u drugim slučajevima propisanim Zakonom, imate pravo da tražite brisanje Vaših
podataka;

Pravo na ograničenje obrade – u slučaju da osporavate tačnost Vaših podataka, kao i u drugim
slučajevima propisanim Zakonom, imate pravo da tražite ograničenje obrade Vaših podataka. Kada je
obrada podataka ograničena, Vaše podatke možemo samo da pohranjujemo. Bilo koja druga obrada
takvih podataka, dozvoljena je samo na osnovu Vašeg pristanka, ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili
odbrane pravnog zahteva, ili zbog zaštite prava drugih lica, ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa;

Pravo na pritužbu – u slučaju da smatrate da je obrada Vaših podataka nezakonita, imate pravo da
podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Obaveštenje o izmenama
Bilo koja izmena u ovoj Politici privatnosti biće objavljena na www.zepterme.rs i važiće počev od dana
objavljivanja. Izmene će se odnositi na podatke koje budemo prikupljali od dana njihovog objavljivanja, a
ne i na podatke koje smo do tada prikupili. Vaša je odgovornost da pregledate ovu Politiku privatnosti s
vremena na vreme, i da se uverite da ste upoznati sa njenim izmenama.

Ukoliko imate pitanja ili primedbe u vezi sa obradom Vaših podataka, možete nam se obratiti na broj
+381 11 20 19 170, ili nam pisati na [email protected].