POLITIKA PRIVATNOSTI

U primeni od: 24. avgusta 2019. godine

 

Zepterme („Zepterme“, „mi“ ili „naš“) posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje prikuplja od posetilaca svog website-a www.zepterme.rs i preko društvenih mreža.

 

Cilj ove Politike privatnosti je da Vam pruži informacije o podacima koje od Vas prikupljamo, svrsi u koju ih obrađujemo, i pravnom osnovu po kome to činimo. Iz ove Politike privatnosti možete saznati i sa kim možemo da delimo Vaše podatke o ličnosti, koliko dugo ih zadržavamo, i koja Vam prava pripadaju po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018), uključujući i njegove eventualne kasnije delimične ili sveobuhvatne izmene ili dopune („Zakon“).

 

Vrste podataka koje prikupljamo

Putem obrasca za kontakt na svom website-u, Zepterme prikuplja sledeće podatke o Vama: Vaše ime i prezime; adresu Vaše e-pošte; broj telefona; naslov poruke koju želite da ostavite; i sadržinu Vaše poruke. Sve navedene podatke dajete dobrovoljno, ukoliko želite da stupite u kontakt sa nama. Osim ovih podataka prikupljamo i podatke koje odlučite da podelite sa nama posredstvom društvenih mreža (Facebook i Instagram). Takođe, kada pristupite našem website-u, imamo mogućnost da saznamo IP adresu Vašeg uređaja.

 

Zašto su nam potrebni Vaši podaci

Podatke koje unesete u obrazac za kontakt na našem website-u, i koje nam dostavite preko društvenih mreža, koristimo u skladu sa Zakonom, kako bismo odgovorili na Vaše sugestije i na pitanja koja nam postavljate. To činimo radi održavanja kontakata sa licima zainteresovanim za kupovinu naših stanova, zakazivanja sastanaka, i razmene informacija potrebnih za zaključenje kupoprodajnih ugovora. Pravni osnov za obradu je preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

 

Sa kim možemo da delimo Vaše podatke

Podatke koje nam dostavite možemo da delimo sa našim pružaocima usluga. Takođe, podatke možemo da predamo pravnom sledbeniku kompanije Zepterme, kao i drugim subjektima u vezi sa statusnim promenama kompanije (npr. potencijalnom kupcu kompanije). Podatke možemo učiniti dostupnim na zahtev suda ili drugog državnog organa, kao i u drugim slučajevima kada je to propisano zakonom.

 

 

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Vaše podatke čuvamo onoliko koliko je potrebno da odgovorimo na Vaša pitanja i sugestije, kao i da nastavimo komunikaciju sa Vama ukoliko je to potrebno radi zaključenja kupoprodajnog ugovora.

 

Vaša prava

Prema Zakonu, imate sledeća prava u vezi sa obradom Vaših podataka:

 

Pravo na pristup podacima – imate pravo da od nas zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke, informacije o svim aspektima obrade Vaših podataka (kao što su vrste podataka, svrha obrade, rok čuvanja podataka i dr.), kao i kopiju Vaših podataka;

 

Pravo na ispravku i dopunu podataka – imate pravo da zahtevate da ispravimo Vaše podatke kada su oni netačni, kao i da dopunimo one podatke koji su nepotpuni;

 

Pravo na brisanje podataka – kada Vaši podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe za koju smo ih prikupili, kao i u drugim slučajevima propisanim Zakonom, imate pravo da tražite brisanje Vaših podataka;

 

Pravo na ograničenje obrade – u slučaju da osporavate tačnost Vaših podataka, kao i u drugim slučajevima propisanim Zakonom, imate pravo da tražite ograničenje obrade Vaših podataka. Kada je obrada podataka ograničena, Vaše podatke možemo samo da pohranjujemo. Bilo koja druga obrada takvih podataka, dozvoljena je samo na osnovu Vašeg pristanka, ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ili zbog zaštite prava drugih lica, ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa;

 

Pravo na pritužbu – u slučaju da smatrate da je obrada Vaših podataka nezakonita, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Obaveštenje o izmenama

Bilo koja izmena u ovoj Politici privatnosti biće objavljena na www.zepterme.rs i važiće počev od dana objavljivanja. Izmene će se odnositi na podatke koje budemo prikupljali od dana njihovog objavljivanja, a ne i na podatke koje smo do tada prikupili. Vaša je odgovornost da pregledate ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, i da se uverite da ste upoznati sa njenim izmenama.

 

Ukoliko imate pitanja ili primedbe u vezi sa obradom Vaših podataka, možete nam se obratiti na broj +381 11 20 19 170, ili nam pisati na [email protected].